۱۳۹۵-۰۴-۲۳

سرا

به نام خدا هموطنان، فرهیخنگان، هنرمندان، دوستداران فرهنگ ایران، و عاشقان ایران و ایرانی «… با همین دریا همین طوفان و همین قایق سخنی هست اگر، باید گفت، رفتی هست اگر، باید رفت […]