خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

آدم آهنی
(كتاب برگزیده سال ١٣٥١ از سوی شورای كتاب كودك، ترجمه با همكاری احمد منصوری)