خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

از پنجره نگاه كن
(ترجمه با همكاری احمد منصوری)