خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

الف‌با
(تحلیل فلسفی ۵٠ طرح از علي‌اكبر صادقي‌ ـ نقاش)