خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

براعَتِ استهلال
(از مجموعه‌ی ”ساختار و مبانی ادبیات داستانی”)