خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

حكایت كاسه‌ی آب خنك
(از مجموعه‌ی ”نوسازی حكایت‌های خوب قدیم برای كودكان”)