خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

داستان سنگ و فلز و‌ آهن
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)