خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

درخت قصه ـ قُمری‌های قصه
(جایزه‌ی كتاب برگزیده ازسوی هیات داوران بزرگسال كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، جایزه‌ی كتاب برگزیده ازسوی هیات داوران خردسال، ترجمه‌شده به زبان روسی در تركمنستان)