خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

دور از خانه
(قصه برگزیده‌ی آسیا، از سوی “سازمان جهانی یونسكو” )
(كتاب برگزیده شورای كتاب كودك در سال ١٣٤۷)