خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

دور ایران در شش ساعت
(گزارش دومين نمايشگاه ايرانگردي در سال ١٣۷١)