خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

دوست؛ كسی است كه آدم را دوست دارد
(ترجمه با همكاری احمد منصوری)