خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

سحرگاهان همافرها اعدام مي‌شوند
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای كودكان)