خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

طراحی حیوانات
(طرح‌های كوثر احمدی، با گفتاری تحلیلی در باب مفاهیم و تعاریف ”طرح” در هنرها)