خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

ما مسلمانان این آب و خاكیم
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)
دریافت جایزه نخست آسیایی تصویرگران كتاب كودك ١٣۷٠)