آرش در قلمرو تردید(پاسخ‌ناپذیر)
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
بار دیگر شهری كه دوست مي‌داشتم
۱۳۹۵-۰۴-۱۸

مصابا و رویای گاجرات