خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مویه كن سرزمین محبوب
(ترجمه با همكاری فریدون سالك)