خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

هستم اگر مي‌روم؛ گر نروم نیستم
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)