خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

پیشگفتار ”كوچه‌های كوتاه”
(مجموعه‌ی قصه‌های كوتاه گروهی از شاگردان نادر ابراهیمی ـ دانش‌پژوهان نخستین دوره‌ی آموزشی ”ساختار و مبانی ادبیات داستانی”، با پیشگفتاری از نادر ابراهیمی)