خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

گل‌آباد دیروز؛ گل‌آباد امروز
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)